spinner
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
ODKÚPIME VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ

Dobrovoľná dražba nehnuteľnosti

Pridané: 11.9.2021

Zákon č 527//2002 Z. z. upravuje problematiku dobrovoľných dražieb a dáva tomuto úkonu právny rámec. V prípade dobrovoľnej dražby ide o verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, tak ako je to uvedené v § 2 vyššie uvedeného zákona. V predmetnom paragrafe je ďalej uvedené, že konanie sa začína na návrh navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby.

Kto môže byť účastníkom dražby?

Okruh osôb, ktoré môžu byť účastníkom dražby je vymedzený v § 5 zákona o dobrovoľných dražbách. Osoba prítomná na dražbe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom (a dostavila sa s cieľom urobiť podanie) je účastníkom dražby. Účastníkom dražby je osoba spôsobilá na právne úkony. To neplatí, ak ide o maloletých alebo o osoby, ktoré boli zbavené spôsobilosti na právne úkony alebo ich spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ku ktorej už spoluvlastnícky podiel majú; podmienkou je, že tieto osoby musia byť zastúpené zákonným zástupcom alebo opatrovníkom. Účastníkom dražby môže byť aj štát, a to aj vtedy, ak by iná osoba bola z dražby vylúčená.

Kto nemôže byť účastníkom dražby?

  • Účastníkom dražby nemôže byť osoba, ktorá nemôže nadobúdať vlastnícke právo a iné práva k predmetom dražby, osoby, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz alebo voči ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ohľadne ich majetku bolo opätovne potvrdené nútené vyrovnanie, a to po dobu troch rokov od zrušenia konkurzu, jeho zamietnutia pre nedostatok majetku alebo do troch rokov od skončenia opätovného vyrovnania; nikto nesmie dražiť za nich.
  • Účastníkom dražby nemôže byť osoba, u ktorej by v dôsledku nadobudnutia vlastníctva predmetu dražby mohlo dôjsť k obmedzeniu hospodárskej súťaže, nikto nesmie dražiť za ňu.
  • Účastníkom dražby nemôže byť osoba, ktorá nezložila dražobnú zábezpeku, ak je požadovaná, a v opakovanej dražbe ani vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie predchádzajúcej dražby toho istého predmetu dražby u toho istého dražobníka; nikto nemôže dražiť za nich.
  • Účastníkom dražby nemôže byť dražobník a zamestnanci dražobníka. Účastníkom dražby nemôže byť ani a) osoba dražobníkovi a zamestnancovi blízka, b) právnická osoba, ktorú ovláda dražobník alebo osoba uvedená v písmene a) v čase, keď sa uskutočňuje dražba, c) právnická osoba, v ktorej je dražobník alebo jeho zamestnanec, alebo osoba uvedená písmene a) štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo spoločníkom, d) právnická osoba, ktorú ovláda osoba uvedená v písmene c) v čase, keď sa uskutočňuje dražba. Nikto nesmie dražiť za osoby uvedené v tomto odseku.
  • Ak je dražobník právnickou osobou, nemôže byť účastníkom dražby ani a) jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu, jeho prokurista alebo spoločník, b) osoba blízka osobe uvedenej v písmene a), c) právnická osoba, ktorú dražobník alebo osoba uvedená v písmenách a) a b) ovláda v čase, keď sa uskutočňuje dražba, d) právnická osoba, v ktorej je osoba uvedená v písmenách a) a b) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo prokuristom, e) právnická osoba, ktorá je ovládaná osobou uvedenou v písmene d) v čase, keď sa uskutočňuje dražba, f) právnická osoba ovládajúca dražobníka v čase, keď sa uskutočňuje dražba. Nikto nesmie dražiť za osoby uvedené v tomto odseku.
  • Účastníkom dražby nemôže byť dlžník a manžel dlžníka; nikto nemôže dražiť v ich mene.

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu, v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.

Určite stojí za zmienku, že miesto, čas a dátum začatia dražby musia byť dražobníkom učené tak, aby nebola obmedzená možnosť účasti na dražbe. Taktiež musí byť dražobníkom (po dohovore s navrhovateľom) určený spôsob úhrady ceny, podmienky predaja predmetu dražby vydražiteľovi a minimálne prihodenie. Nesmú byť určené tak, aby nebol obmedzený záujem o účasť na dražbe. Ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, dražobník je povinný doplniť zasielané písomnosti o údaje a doklady ustanovené osobitnými predpismi na základe výzvy okresného úradu, v ktorého obvode sa predmet dražby nachádza.

Dobrovoľnej dražbe dokonca môže byť účastná aj verejnosť resp. osoby, ktoré zaplatia vstupné. Vstupné je vo výške 3,32 eura na osobu a deň. Vstupné je súčasťou výťažku dražby. Nezabúdajte, že účastníci dražby a ostatní prítomní sú povinní nerušiť jej priebeh a konať tak, aby ich správanie neodporovalo dobrým mravom.

Vlastníkom vydraženej nehnuteľnosti sa nestávate rozhodnutím o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti (ako je to napríklad v prípade zmluvných prevodov), ale udelením príklepu a za predpokladu, že ste v postavení vydražiteľa v ustanovenej lehote uhradili cenu dosiahnutú vydražením. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby. V prípade, ak nie je spísaná notárska zápisnica osvedčujúca priebeh dražby, vydá dražobník vydražiteľovi písomné potvrdenie o vydražení predmetu dražby, a to bez zbytočného odkladu. Ak ide o nehnuteľnosť, zašle dražobník (po zaplatení ceny predmetu dražby) bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému úradu jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení.

Kde nájdem informácie o dražbách?

Väčšina dražobných spoločností zverejňuje dražby v centrálnom registri dražieb www.notar.sk. Ďalej sa dražby zverejňujú v obchodnom vestníku, na úradných tabuliach obcí kde sa predmet dražby nachádza a dokonca aj na realitných portáloch, ktoré vo svojej podstate predstavujú najväčšie množstvo potenciálnych záujemcov o nehnuteľnosti rôzneho typu, dražené nevynímajúc. Čo sa týka dražiteľov nehnuteľností, ide predovšetkým o menších či väčších investorov, ktorých záujmom je zhodnotiť finančnú hotovosť, ktorou disponujú. Čoraz častejšie sa stáva, že dobrovoľných dražieb sa zúčastňujú aj bežní kupujúci, ktorí takýto typ kúpy nehnuteľnosti považujú za zmysluplnejší, ako kúpu nehnuteľnosti prezentovanú realitnými kanceláriami, a to hlavne z dôvodu neustále sa zvyšujúcej ceny realít.


Autor článku:

Bc. Lukáš Sopko, MBA, LL.M. - realitný maklér a CEO spoločnosti Diamond Reality / +421 902 198 170 sopko@diamondreality.sk /