spinner
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
ODKÚPIME VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ

Vecné bremeno k nehnuteľnosti

Pridané: 12.9.2021

Vecné bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti tak, že je povinný niečoho sa zdržať, niečo konať, alebo niečo trpieť v prospech niekoho iného. Práva, ktoré zodpovedajú vecným bremenám patria určitej osobe, alebo sú spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti. Vecné bremená, spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa. Primerane znášať náklady na zachovanie a opravy veci je povinný ten, kto je na základe práva vecného bremena oprávnený užívať cudziu vec, pokiaľ sa účastníci nedohodli inak. Platí však, že pokiaľ užíva vec aj vlastník, je taktiež povinný znášať náklady podľa miery spoluužívania.

Práva, ktoré vyplývajú z vecného bremena môžu mať charakter:

 1. in rem – spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti. Oprávneným z VB je každý vlastník nehnuteľnosti. Zmenou vlastníctva nehnuteľnosti prechádza na nadobúdateľa aj vecné bremeno, ktorým je nehnuteľnosť zaťažená.
 2. in personam – v prospech určitej osoby. Takéto práva patria buď fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nemusí byť vlastníkom nehnuteľnosti. Zánikom pre toto VB je smrť takejto osoby alebo jej zánik.

Ako môže vzniknúť vecné bremeno?

 • písomnou zmluvou
 • zo zákona
 • na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve
 • schválenou dohodou dedičov
 • rozhodnutím príslušného orgánu
 • výkonom práva (vydržaním)

Netreba zabúdať, že na nadobudnutie práva zodpovedajúceho VB je potrebný aj vklad do katastra nehnuteľností. Pokiaľ osobitný zákon nedáva právo aj ďalším osobám, môže zmluvou zriadiť VB aj vlastník nehnuteľnosti. Súd dokonca môže na návrh vlastníka stavby v jeho prospech zriadiť VB spočívajúce v práve cesty na priľahlý pozemok, ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku.

Vecné bremeno môže zaniknúť

 • rozhodnutím príslušného orgánu
 • zo zákona
 • zmluvou
 • na základe iných skutočností (napr. smrťou oprávneného, zánikom nehnuteľnosti (stavby), splynutím práv a povinností, premlčaním (ktoré sa však nevzťahuje na vecné bremená zriadené zákonom) a pod.)

Tak, ako k vzniku, aj k zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností. Súd môže zrušiť alebo obmedziť za primeranú náhradu VB, ak vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného. Súd dokonca môže rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné, a to za predpokladu, že nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení pre zmenu pomerov. 

Kto je povinný a kto oprávnený?

 • Povinnou osobou je ten, kto je vecným bremenom na svojom práve obmedzený – vlastník nehnuteľnosti.
 • Oprávnenou osobou je ten, komu vyplývajú isté práva z vecného bremena – napr. stará mama je oprávnená z vecného bremena v práve doživotného užívania.

Autor článku:

Bc. Lukáš Sopko, MBA, LL.M. - realitný maklér a CEO spoločnosti Diamond Reality / +421 902 198 170 / sopko@diamondreality.sk /