spinner
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
ODKÚPIME VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ
 

Blog

V ustanovení paragrafu 22 zákona je uvedené, že v katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu. O katastrálnom konaní rozhoduje okresný úrad, v ktorom územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. V prípade, ak sa nehnuteľnosti nachádzajú v územnom obvode viacerých okresných úradov, je ktorýkoľvek z príslušných okresných úradov oprávnený konať o celom návrhu. Kedy je katastrálne konanie prerušené a kedy je zastavené sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Katastre na Slovensku sú za posledné roky čoraz viac zahlcované konaniami, ktoré v mnohých prípadoch nedokážu vyriešiť v zákonom stanovenej lehote. Stáva sa, že namiesto povolenia vkladu kúpnej zmluvy v štandartnom konaní nerozhodne kataster do 30 dní (od podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností), ale až o niekoľko dní či týždňov neskôr. Podľa informácií, ktoré mám sa dokonca stáva, že kataster povolí vklad vo výnimočných prípadoch s oneskorením o niekoľko mesiacov. Pokiaľ však kataster v zákonom stanovenej lehote nerozhodne, máte právo žiadať o vrátenie správneho poplatku v plnej výške.

List vlastníctva k právnym účelom na pošte
Slovenská pošta okrem výpisu z obchodného registra na právne účely, výpisu a odpisu registra trestov, možnosti vykonania zaručenej konverzie, poskytovania kópie z katastrálnej mapy ponúka aj možnosť výpisu z listu vlastníctva použiteľného na právne účely. Ide o veľmi praktickú službu, ktorú ocenia všetci tí, ktorí nemajú možnosť navštíviť Okresný úrad - Katastrálny odbor. List vlastníctva vám pošta poskytne bez geografického obmedzenia, a tak aj človek z Košíc môže požiadať o výpis z listu vlastníctva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v inom okrese.

Presun záložného práva na inú nehnuteľnosť
Presun záložného práva (zabezpečujúceho hypotekárny úver) na inú nehnuteľnosť je druhým najčastejším spôsobom jeho výmazu, hneď po možnosti jeho splatenia. Podmienky, potrebné k udeleniu súhlasu s presunom záložného práva sa medzi jednotlivými bankami môžu líšiť, a preto by každý, kto zvažuje takúto možnosť, mal navštíviť pobočku banky, alebo využiť služby kvalitného hypotekárneho špecialistu, ktorý ešte pred samotným podaním žiadosti, vyhodnotí možnosti dlžníka.
 

Obľúbené štýly interiérového dizajnu
Či už si zariaďujete nový byt, alebo prerábate ten súčasný, jedno je isté - chcete sa v ňom cítiť príjemne. Základom je zariadiť si interiér podľa svojho vkusu. Vybavenie vášho príbytku by malo byť osobité a predstavovať to, akí ste. Pokiaľ sa vám ale zunovala klasika, nebojte sa siahnuť po inom štýle. Možno vás naše tipy niekoľkých štýlov bývania budú inšpirovať. Škandinávsky, minimalistický, vidiecky, retro, vintage, rustikálny, glamour či art deco štýl? Vyberte si ten, ktorý sadne práve vám!

Právo doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti

Jedným z najčastejšie využívaných vecných bremien s ktorým sa vo svojej realitnej praxi stretávam, je vecné bremeno v práve doživotného užívania. Pri tomto type vecného bremena vzniká právo dožitia v danej nehnuteľnosti v prospech oprávneného a zároveň povinnosť vlastníka (povinného) strpieť jej užívanie oprávneným. Toto oprávnenie užívať nehnuteľnosť zväčša patrí konkrétnej fyzickej osobe, ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti. Účelom takéhoto úkonu je uspokojenie potrieb osoby v prospech ktorej bolo vecné bremeno zriadené.


Vecné bremeno k nehnuteľnosti
Vecné bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti tak, že je povinný niečoho sa zdržať, niečo konať, alebo niečo trpieť v prospech niekoho iného. Práva, ktoré zodpovedajú vecným bremenám patria určitej osobe, alebo sú spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti. Vecné bremená, spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa. Primerane znášať náklady na zachovanie a opravy veci je povinný ten, kto je na základe práva vecného bremena oprávnený užívať cudziu vec, pokiaľ sa účastníci nedohodli inak.

Dobrovoľná dražba nehnuteľnosti
Ide o verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, tak ako je to uvedené v § 2 vyššie uvedeného zákona. V predmetnom paragrafe je ďalej uvedené, že konanie sa začína na návrh navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby.